Lorem ipsum dolor sit

662 120 849 500 125 380 508 672 456 induset@induset.pl

TYTUŁ PROJEKTU:

Zakup innowacyjnych maszyn CNC celem rozpoczęcia produkcji oprzyrządowania wykorzystywanego w spawalnictwie przez klientów firmy Induset sp. z o.o. sp. k.

Wartość ogółem: 1 201 039,54

Wydatki kwalifikowalne: 976 454,91

Wnioskowane dofinansowanie: 781 163,93

Wkład UE: 781 163,93

Wkład własny: 419 875,61

Projekt realizowany jest w okresie 01.10.2016-31.12.2017

Projekt zakłada wprowadzenie zmian produktowych, nietechnologicznych, procesowych o charakterze innowacyjnym.

Celem inwestycji jest unowocześnienie wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą, wprowadzeniem innowacji produktowych, technologicznych i/lub organizacyjnych.
Innowacją procesową i produktową będzie wprowadzenie zmiany procesu technologicznego oraz udoskonalenie oferowanych produktów.
Nowym produktem / usługą firmy będzie rozpoczęcie produkcji oprzyrządowania wykorzystywanego w spawalnictwie.

Inwestycja jest zgodna z celami szczegółowymi wyznaczonymi dla osi priorytetowej RPO WŚ 2014-2020 oraz z celem Działania 2.5 RPOWŚ 2014-2020: Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP.

WSKAŹNIKI:

Wskaźnik produktu:
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) [przedsiębiorstwa] – 1 szt
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) [przedsiębiorstwa] – 1 szt
Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI 29) [przedsiębiorstwa] – 1 szt
Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI 28) [przedsiębiorstwa] – 1 szt

Wskaźnik rezultatu:
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – mężczyźni [EPC] – 6 EPC
Liczba wprowadzonych innowacji produktowych [szt.] – 1 szt
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] – 6 EPC
Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych [szt.] – 2 szt
Liczba wprowadzonych innowacji procesowych [szt.] – 1 szt

Translate »